Lịch cúp điện Quảng Nam hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Quảng Nam mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Quảng Nam tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Quảng Nam hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Núi Thành
27/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Núi Thành
27/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Núi Thành
27/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Núi Thành
27/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Núi Thành
27/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Núi Thành
27/03/2023 07:00 - 10:00 Điện lực Quế Sơn
27/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Núi Thành
27/03/2023 07:30 - 08:30 Điện lực Núi Thành
27/03/2023 07:30 - 15:30 Điện lực Núi Thành

Thông tin Lịch cúp điện Quảng Nam những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-2 (Mỹ Tân An 2.)

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-3 (Mỹ Tân An 3.)

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-4(Trường An - TXuân)

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-5

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-6

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-7

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Sơn

Khu vực: An Thịnh

Lý do: ĐL Quế Sơn&XNDV: CBM, Thay TI TBA An Thịnh-XT 475 TBI2


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: TBA Tam Xuân 3-8

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-10

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-11

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân4-1-(ThạchBích )

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 4-2.(Thạch Bích)

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 4.3

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 4.4

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 4.5

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: TBA Tam Xuân 4-8 - ANW

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Hưng Minhg Quang_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: The Linh_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: PSCQN_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Nam Sơn_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Huy Quân_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Đăng Trung_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Skylar_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: NMN BOO Phú Ninh

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Trạm xử lý rác thải Tam Xuân

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Cục Dự Trữ Nhà Nước

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-2 (Mỹ Tân An 2.)

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Nam Giang

Khu vực: Công Dồn

Lý do: Điện lực Nam Giang CBM TBA Cổng Dồn XT 374E58


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-3 (Mỹ Tân An 3.)

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Nam Giang

Khu vực: T4A Sông Bung 2

Lý do: Điện lực Nam Giang CBM TBA T4A Sông Bung 2 XT 374E58


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-4(Trường An - TXuân)

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-5

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-6

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-7

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: TBA Tam Xuân 3-8

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tam Xuân 3-10

Lý do: ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 3-10 XT476TKY (CBM 2023)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Hưng Minhg Quang_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: PSCQN_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Nam Sơn_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Huy Quân_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Đăng Trung_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Skylar_NLMT

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: NMN BOO Phú Ninh

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Cục Dự Trữ Nhà Nước

Lý do: ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên

Khu vực: Thôn 6 Duy Nghĩa T2

Lý do: Điện lực Duy Xuyên công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác vệ sinh xử lý tiếp xúc TBA Thôn 6 Duy Nghĩa T2 XT 477 TBI2 kết hợp công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4 kV: thay dây dẫn hạ thế


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: An Bàng 2 (CJZ1)

Lý do: Điện Lực Hội An SCTX TBA An Bàng 2 XT 473-HAN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Xử lý nước thải (CCN an lưu)

Lý do: Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Xử Lý Nước Thải XT 480-ĐNĐN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Mạnh Tiến

Lý do: Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Mạnh Tiến XT 480-ĐNĐN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KS Thanh Vân

Lý do: Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS Thanh Vân XT 473-HAN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KS Huy Hoàng

Lý do: Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS Huy Hoàng XT 478-HAN


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: Bảo TRì TĐ A Vương

Lý do: Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Bảo trì Thủy điện A Vương-XT473/ĐLO


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: Phú Hải

Lý do: Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Phú Hải (KH Mai Thanh Phương)-XT473/ĐLO


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: Á Châu

Lý do: Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Á Châu (KH Gia Nghi, KH Đông Trường Sơn)-XT473/ĐLO


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: TBA Hải Thành Công

Lý do: Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Hải Thành Công-XT473/ĐLO


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Tam Kỳ

Khu vực: T2 Vinaconex 25

Lý do: Công ty CP KT Năng lượng Việt CBM TBA T2 Vinaconex 25 XT 474TKY.


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:45 đến 16:45

Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình

Khu vực: Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông

Lý do: ĐLTB hỗ trợ KH thí nghiệm TBA Trường CSGT 2 XT 471TBI


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Nam Giang

Khu vực: Thôn 48

Lý do: Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Nam Giang

Khu vực: Thôn 49A

Lý do: Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Nam Giang

Khu vực: Thôn 49B

Lý do: Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Nam Giang

Khu vực: Thôn 47

Lý do: Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Nam Giang

Khu vực: TBA Thôn 49C

Lý do: Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Long Phú 2

Lý do: ĐL Núi Thành bảo dưỡng, thay thu lôi van hỏng, CBM TBA Long Phú 2 XT478KHA (XSLC, CBM 2023)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Tuyển cát Núi Thành

Lý do: Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Tuyển Cát XT474KHA (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Đào Duy Tam

Lý do: Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Đào Duy Tam XT471TAN (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Lê Công Dương

Lý do: Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Lê Công Dương XT471TAN (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên

Khu vực: Bệnh Viện Bình An

Lý do: Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Bệnh viện Bình An XT 475E158 (tài sản khách hàng)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên

Khu vực: Bệnh Viện Bình An

Lý do: Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Bệnh viện Bình An XT 475E158 (tài sản khách hàng)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Phước

Khu vực: Tam Vinh 7

Lý do: Điện lực Tiên Phước thực hiện công tác SCTX xử lý dây nối đất sau CSV tại mặt MBA, xử lý mất an toàn đường dây hạ thế: đứt đai thép, tụt khóa treo thuộc TBA Tam Vinh 7 XT 471ETK


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên

Khu vực: Chi cục thuế Duy Xuyên

Lý do: Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Chi cục Thuế Duy Xuyên XT 473E158 (tài sản khách hàng)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Phước

Khu vực: Tam Vinh 5

Lý do: Điện lực Tiên Phước thực hiện công tác SCTX xử lý dây nối đất sau CSV tại mặt MBA, xử lý mất an toàn đường dây hạ thế: dây rớt xà, dây võng thấp thuộc TBA Tam Vinh 5 XT 471ETK


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên

Khu vực: Cty Mạnh Tiến

Lý do: Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Công ty May Mạnh Tiến XT 476E158 (tài sản khách hàng)


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: NH Phú Khang

Lý do: Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Phú Khang XT 471-HAN


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: NH Công Thương

Lý do: Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Ngân Hàng Công Thương XT 471-HAN


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KS Lumar

Lý do: Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS LUMAR XT 471-HAN


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn

Khu vực: Điện Thắng 5 T3

Lý do: Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Điện Thắng 5 T3 XT 471ĐBA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn

Khu vực: Vải Kỹ thuật T2

Lý do: Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ, vệ sinh TBA Vải KT T2 XT 476ĐNĐN


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: Tích Phú

Lý do: Điện lực Đại Lộc + Xí nghiệp SC-TN (CPSC): - Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Tích Phú-XT476/ĐLO - Cải tạo dây tiếp địa CSV để đo dòng rò online tại TBA Tích Phú-XT476/ĐLO - Bọc silicon sứ đỡ nhánh rẽ Tích Phú-XT476/ĐLO


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn

Khu vực: Câu Nhi Tây 2

Lý do: Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Câu Nhi Tây 2 XT 471ĐBA


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: May Đại Thắng

Lý do: Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA May Đại Thắng-XT473/ĐĐO


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: Thương Mại Đại Lộc

Lý do: Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Thương mại Đại Lộc-XT475/ĐLO


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: Nhất Hưng Đại Đồng

Lý do: Điện lực Đại Lộc + Xí nghiệp SC-TN (CPSC): Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Nhất Hưng Đại Đồng-XT473/ĐLO


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: Phú Long

Lý do: Điện lực Đại Lộc + Xí nghiệp SC-TN (CPSC): Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Phú Long-XT473/ĐĐO


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: Hòa Đông

Lý do: Điện lực Đại Lộc + Xí nghiệp SC-TN (CPSC): Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Hòa Đông-XT475/ĐĐO


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Kỳ

Khu vực: Tân Thạnh 3

Lý do: Điện lực Tam Kỳ CBM TBA Tân Thạnh 3 XT 472TKY


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:15 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tam Kỳ

Khu vực: Tam Phú 6

Lý do: Điện lực Tam Kỳ CBM TBA Tam Phú 6 XT 472TKY


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Kỳ

Khu vực: Tam Phú 9

Lý do: Điện lực Tam Kỳ CBM TBA Tam Phú 9 XT 472TKY


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 10:45

Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình

Khu vực: Trường Trung cấp CSGT 2

Lý do: ĐLTB hỗ trợ KH thí nghiệm TBA Trường CSGT 1 XT 471TBI


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:15 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Kỳ

Khu vực: Tam Phú 14

Lý do: Điện lực Tam Kỳ CBM TBA Tam Phú 14 XT 472TKY


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 09:15

Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình

Khu vực: TBA Domex 2

Lý do: ĐLTB công tác thay TI định kỳ và hỗ trợ KH thí nghiệm TBA DOMEX 2 - XT 471TBI


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 11:45

Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình

Khu vực: May Hòa Thọ Bình Phục

Lý do: ĐLTB công tác thay TI định kỳ và hỗ trợ KH thí nghiệm TBA XN May Hòa Thọ - XT 471TBI


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Nguyễn Thị Luận T2

Lý do: ĐL Núi Thành thay định kỳ TI tại tủ điện TBA Nguyễn Thị Luận 2 XT477TAN (Định kỳ TI)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: MĐ Rạng Đông

Lý do: [Hoãn] Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Rạng Đông T1, Rạng Đông T2 XT478KHA (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: TBA Rạng Đông T2

Lý do: [Hoãn] Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Rạng Đông T1, Rạng Đông T2 XT478KHA (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Lâm Sản Nam Chu Lai

Lý do: Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Lâm sản NCL XT478KHA (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Núi Thành

Khu vực: Trung tâm huấn luyện kỹ năng

Lý do: ĐL Núi Thành thay định kỳ TI tại tủ điện TBA TTHL Kỹ năng XT477TAN (Định kỳ TI)


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên

Khu vực: Bơm Cầu Đen

Lý do: Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Bơm Cầu Đen XT 476E158


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên

Khu vực: Lệ An 2

Lý do: Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Lệ An 2 XT 471 T91


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên

Khu vực: Kiểm Lâm 2

Lý do: Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Kiểm Lâm 2 XT 471 T91


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Duy Xuyên

Khu vực: Bến Đền Tây

Lý do: Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Bến Đền Tây XT 476E158


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Đồng Nà (CKB)

Lý do: Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Đồng Nà XT 473-HAN


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Cửa Suối (CK1A)

Lý do: Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cửa Suối XT 473-HAN


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Xuân Mỹ (CJM1)

Lý do: Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA KDC Xuân Mỹ XT 473-HAN


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Cồn Thu 2 (CJM2)

Lý do: Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cồn Thu 2 XT 473-HAN


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bến Trễ (CK3)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bầu Ốc (CK2)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bầu Ốc (CK2)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bến Trễ 3 (CJG2)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bến Trễ 3 (CJG2)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bến Trễ 2 (CK3A)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bến Trễ 2 (CK3A)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bầu Ốc 2 (CK2A)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bầu Ốc 2 (CK2A)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: K3 Thanh Hà (CJG3)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: K3 Thanh Hà (CJG3)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Võ Văn Kiệt (CKW)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: K13 Thanh Hà (CKY1)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Sơn

Khu vực: Mộc Bài

Lý do: ĐL Quế Sơn: Xử lý điểm mất an toàn đường dây hạ áp XT B từ trụ B/14- B/15 TBA Mộc Bài XT 473 TBI2


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Điện Nam 4 (CKS)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Điện Nam 7 (CKS1)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: K7 Điện Nam Đông (CKR1)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Cầu hưng - Lai nghi T3 (CLN3)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình

Khu vực: Xăng dầu bình nguyên

Lý do: Công ty Bình Hà kéo dây đấu nối hạ thế tại TBA XD Bình Nguyên XT 477TBI


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Cầu Hưng - Lai nghi T4 (CLN4)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Thương Binh Nặng (CLC)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: OKINAWA

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Xử lý rác thải

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Xử lý rác thải

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Đỗ Văn Sắc

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Đỗ Văn Sắc

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bảo trợ XH

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bảo trợ XH

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: TDN-Bắc Quảng Nam

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Khách sạn Làng Lụa

Lý do: Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA KS Làng Lụa XT 475-HAN


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Cẩm Thanh T6-2 (CK9A)

Lý do: Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Thanh T6-2 XT 476-HAN


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Xóm Trảng (CJI)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC K6 Thanh Hà (K9)(CKY)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: TĐC Thanh Hà - K11 (CKX)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC K7 Thanh Hà (K10)( KZ)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Kinh Tế Mới (CJU)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T1 (CLN1)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T2 (CLN2)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Võ Văn Kiệt (CKW)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: K13 Thanh Hà (CKY1)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Điện Nam 4 (CKS)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Điện Nam 7 (CKS1)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: K7 Điện Nam Đông (CKR1)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Cầu hưng - Lai nghi T3 (CLN3)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Cầu Hưng - Lai nghi T4 (CLN4)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Thương Binh Nặng (CLC)

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: OKINAWA

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 11:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: TDN-Bắc Quảng Nam

Lý do: Đấu lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Cẩm Thanh T5-2 (CRG)

Lý do: Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Thanh T5-2 XT 476-HAN


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Thương Binh Nặng (CLC)

Lý do: Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Thương Binh Nặng XT 480-ĐNĐN (Kết hợp công tác mục I.)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Cẩm Châu 2 (CIP)

Lý do: Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Châu 2 XT 471-HAN


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Xóm Trảng (CJI)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: K 2 Thanh Hà (CJG)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: K 2 Thanh Hà (CJG)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC K6 Thanh Hà (K9)(CKY)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: TĐC Thanh Hà - K11 (CKX)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC K7 Thanh Hà (K10)( KZ)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Kinh Tế Mới (CJU)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bàu Đưng (CJG1)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bàu Đưng (CJG1)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T1 (CLN1)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T2 (CLN2)

Lý do: Tháo lèo trụ 50


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Bến Trể (CKC)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: KDC Bến Trể (CKC)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Khu B5 (CKD)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Khu B5 (CKD)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Khu B6 (CKE)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Khu B6 (CKE)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: Cục tác chiến Điện tử Miền Trung

Lý do: Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật điện cao thế: Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Cục tác chiến điện tử miền Trung-XT476/ĐLO (KH đề nghị cắt điện)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Hội An

Khu vực: Bến Trễ (CK3)

Lý do: Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Đại Lộc

Khu vực: NLMT Tân Thành Thắng

Lý do: Công ty TNHH MTV Đầu tư XLCN Quảng Nam: Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA NLMT Tân Thành Thắng-XT473/ĐLO (KH đề nghị cắt điện)


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn

Khu vực: Ninh Hoà

Lý do: Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Gạch Ninh Hòa XT 475ĐBA


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Thăng Bình

Khu vực: Cơ Bình 2

Lý do: XNDV xử lý rỉ dầu MBA Cơ Bình 2 XT 472TBI


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Phước

Khu vực: Bình An 3

Lý do: [Hoãn] - Điện lực Tiên Phước thi công xử lý mất an toàn đường dây hạ thế TBA Bình An 3 XT 479TTH. - ĐL Thăng Bình nâng tủ điện TBA Bình An 3


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn

Khu vực: Khối 1 Vĩnh Điện

Lý do: Hotline 2 thay FCO TBA Khối 1 Vĩnh Điện XT 477HAN


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Điện Bàn

Khu vực: Quang Phường

Lý do: Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Quang Phường XT475 ĐBA


Thông tin đang cập nhật