Lịch cúp điện Bắc Giang hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Bắc Giang mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Bắc Giang tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Bắc Giang hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 13:00 - 18:00 Điện lực Lạng Giang
27/03/2023 13:00 - 18:00 Điện lực Lạng Giang
27/03/2023 13:00 - 18:00 Điện lực Lạng Giang
27/03/2023 17:00 - 19:00 Điện lực Lạng Giang
27/03/2023 06:30 - 16:00 Điện lực Việt Yên
27/03/2023 07:15 - 14:00 Điện lực Hiệp Hoà
27/03/2023 04:00 - 07:30 Điện lực Lạng Giang
27/03/2023 05:00 - 06:30 Điện lực Lạng Giang
27/03/2023 06:30 - 16:30 Điện lực Lạng Giang
27/03/2023 07:00 - 11:50 Điện lực Lạng Giang

Thông tin Lịch cúp điện Bắc Giang những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV TBA Xương Lâm 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV TBA Xương Lâm 16

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV lộ I TBA Xương Lâm 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Tân Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần xã Việt Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Hoà

Khu vực: Xã Bắc Lý, một phần xã Mai Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 04:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Tân Dĩnh, Xương Lâm, TT Vôi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Tân Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Tân Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:50

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV lộ II TBA Xương Lâm 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:50

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV lộ III TBA Xương Lâm 13

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Tân Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Tân Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: TT Kép

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 18:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: TBA Kép 2, 3 (Một phần TT Kép)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:50

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV lộ I TBA Nghĩa Hòa 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:50

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV lộ II TBA Nghĩa Hòa 4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:50

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV lộ II TBA Nghĩa Hòa 8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần TT Kép

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Tân Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: TT Kép

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 04:00 đến 06:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Xã Song Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 04:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: xã Song Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Phường Đa Mai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Phường Đa Mai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Phường Đa Mai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Xã Song Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần xã Minh Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần xã Minh Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần xã Minh Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần KDC KDC Nguyễn Thế Nho

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần TDP Thượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần TDP Vàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần xã Minh Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần xã Minh Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Hoà

Khu vực: Xã Đoan Bái

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 06:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 06:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:15 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:45 đến 16:15

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Lục Ngạn

Khu vực: Phụ tải sau AB lộ I TBA Thôn Lường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Lục Ngạn

Khu vực: Phụ tải sau AB lộ 2 TBA Hạ 3 gồm một phần thôn Hạ 3 xã Thanh Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:45 đến 16:15

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 16:30 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Lục Ngạn

Khu vực: Phụ tải sau AB lộ I TBA Thanh Hải 7 gồm một phần các thôn: Giáp Trung, Kim Thạch, xã Thanh Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 16:45 đến 17:15

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Lục Nam

Khu vực: Xã Vô Tranh, Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Yên Thế

Khu vực: Lộ II TBA Làng Chiềng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Yên Thế

Khu vực: Một phần xã Tiến Thắng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: Thôn Đồng Làng- xã Dương Hưu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: Thôn Điệu- xã Long Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: TBA Khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: TBA Khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Hương Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Hương Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 14:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV TBA Đại Giáp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Xã Song Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Xã Song Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Phường Thọ xương

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần CCN Hoàng Mai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần thôn Ninh Khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần TT Nếnh, xã Quang Châu,

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần CCN Hoàng Mai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Hoà

Khu vực: Không mất điện khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Yên

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: TBA Khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: TBA Khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: TBA Khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV TBA Thôn Giạ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: ĐZ 0,4 kV TBA Tiên Lục 24

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: TBA Đại Giáp 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Xã Tân Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần xã Vân Trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần thôn Vân Cốc 3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Hiệp Hoà

Khu vực: Không mất điện khách hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: TBA Khách Hàng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: Thôn Đồng Chiêm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Tiên Lục

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Lạng Giang

Khu vực: Một phần xã Dương Đức

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 18:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: Xã Đồng Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Giang

Khu vực: xã Đồng Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: TDP Đoàn Kết

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Sơn Động

Khu vực: TDP Bài

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần TT Bích Động, xã Tự Lạn, Việt Tiến, Hương Mai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 05:30 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần xã Việt Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 02/04/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Việt Yên

Khu vực: Một phần xã Việt Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật