Lịch cúp điện Bắc Ninh hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Bắc Ninh mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Bắc Ninh tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Bắc Ninh hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 06:00 - 06:15 Điện lực Quế Võ
27/03/2023 06:00 - 11:00 Điện lực Quế Võ
27/03/2023 06:00 - 07:00 Điện lực Quế Võ
27/03/2023 06:00 - 17:00 Điện lực Quế Võ
27/03/2023 06:00 - 17:00 Điện lực Quế Võ
27/03/2023 06:00 - 17:00 Điện lực Quế Võ
27/03/2023 06:00 - 07:00 Điện lực Quế Võ
27/03/2023 06:45 - 07:00 Điện lực Quế Võ
27/03/2023 07:00 - 12:00 Điện lực Quế Võ
27/03/2023 07:00 - 12:00 Điện lực Quế Võ

Thông tin Lịch cúp điện Bắc Ninh những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:15

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Bằng An, xã Quế Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: Thôn Guột

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Quế Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: Thôn Đông Viên Thượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Bằng An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Bằng An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Bằng An, xã Nhân Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:45 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Bằng An, xã Quế Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: Thôn Đông Viên Hạ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: Thôn Đông Viên Hạ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Bằng An, xã Nhân Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 15:15

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Bằng An, xã Nhân Hòa, xã Quế Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Quế Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:45 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Bằng An, xã Nhân Hòa, xã Quế Tân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Yên Phong

Khu vực: TBA Phong Xá 5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Ninh

Khu vực: Một phần KH phường Phong Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Thành phố Bắc Ninh

Khu vực: Một phần KH phường Vạn An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Từ Sơn

Khu vực: Một phần KCN Châu Khê - P.Châu Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Từ Sơn

Khu vực: Một phần KCN Châu Khê - P.Châu Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Từ Sơn

Khu vực: Một phần KCN Châu Khê - P.Châu Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Từ Sơn

Khu vực: Một phần KCN Châu Khê - P.Châu Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Từ Sơn

Khu vực: Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Từ Sơn

Khu vực: Đèn đường 295

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Từ Sơn

Khu vực: Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Từ Sơn

Khu vực: Số 4 Ba Gia

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Du

Khu vực: Một phần thôn Ngang Khám, Vân Khám, Ngang Nguyễn xã Hiên Vân

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Du

Khu vực: Một phần khu Bãi Dé

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tiên Du

Khu vực: Một phần thôn Ân Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Thành

Khu vực: Một phần thôn Ngọc Nội xã Trạm Lộ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Thành

Khu vực: Một phần thôn Ngọc Lâm xã Song Liễu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Thành

Khu vực: Một phần thôn Ngọc Lâm xã Song Liễu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Thuận Thành

Khu vực: Thôn Liễu Lâm xã Song Liễu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: một phần xã Đào Viên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: Thôn Quảng Lãm

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: Thôn Bồng Lai

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Quế Võ

Khu vực: Thôn Hán Đà

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần , xã Cao Đức Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Xã Cao Đức Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần Xã Cao Đức Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Xã Song Giang, Giang Sơn Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 16:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Xã Song Giang, Giang Sơn Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 04:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần TT Gia Bình , xã Xuân Lai Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần , xã Bình Dương Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần , xã Bình Dương Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần , xã Bình Dương Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 13:30

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 16:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Xã Xuân Lai, Đại Lai, Thái Bảo Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Cắt DCLPT N. Đại Lai (474 E27.2)-7/01

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 12:30 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Xã Xuân Lai, Đại Lai, Thái Bảo Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần Thôn Xuân Lai , xã Xuân Lai Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 04:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Gia Bình

Khu vực: Một phần TT Gia Bình , xã Xuân Lai Huyện Gia Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật