Lịch cúp điện Hà Tĩnh hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Hà Tĩnh mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Hà Tĩnh tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Hà Tĩnh hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 06:30 - 11:30 Điện Lực Đức Thọ
27/03/2023 07:00 - 09:30 Điện lực Nghi xuân
27/03/2023 14:00 - 16:30 Điện lực Nghi xuân
28/03/2023 05:00 - 07:00 Điện lực Hương Khê
28/03/2023 17:30 - 19:30 Điện lực Hương Khê
28/03/2023 07:00 - 11:00 Điện lực Nghi xuân
28/03/2023 14:00 - 17:00 Điện lực Nghi xuân
28/03/2023 07:00 - 07:45 Điện lực TP Hà Tĩnh
28/03/2023 08:00 - 08:40 Điện lực TP Hà Tĩnh
28/03/2023 06:00 - 18:30 Điện lực Vũ Quang

Thông tin Lịch cúp điện Hà Tĩnh những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Thọ

Khu vực: Xã Đức Long

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghi xuân

Khu vực: Những khách hàng thuộc TBA Xuân Thành 9

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Nghi xuân

Khu vực: Những khách hàng thuộc TBA Xuân Thành 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Hương Khê

Khu vực: Khách hàng sử dụng điện khối 7,8 thị trấn Hương Khê Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 17:30 đến 19:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Khê

Khu vực: Khách hàng sử dụng điện Khối 7, 8 Thị Trấn Hương Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghi xuân

Khu vực: Những khách hàng thuộc TBA Xuân An 10

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghi xuân

Khu vực: Những khách hàng thuộc TBA Xuân An 15

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:45

Lịch cúp điện Điện lực TP Hà Tĩnh

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:40

Lịch cúp điện Điện lực TP Hà Tĩnh

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:30

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang

Khu vực: Khu tái định cư Khe Ná, xã Thọ Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:50 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực TP Hà Tĩnh

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:40 đến 10:10

Lịch cúp điện Điện lực TP Hà Tĩnh

Khu vực: Không.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 10:20 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Hà Tĩnh

Khu vực: Không.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 7,8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 7,8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 7,8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Kỳ Anh

Khu vực: ATM 1 TBA Kỳ Sơn 3 thuộc ĐZ 378E18.3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện Lực Kỳ Anh

Khu vực: ATM 2 TBA Kỳ Lạc 5 thuộc ĐZ 378E18.3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Kỳ Anh

Khu vực: ATM 1 TBA Kỳ Sơn 3 thuộc ĐZ 378E18.3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện Lực Kỳ Anh

Khu vực: ATM 2 TBA Kỳ Lạc 5 thuộc ĐZ 378E18.3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Thọ

Khu vực: Xã Liên Minh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Thọ

Khu vực: Xã Trường Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Thọ

Khu vực: Xã Đức Vĩnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:15 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Thọ

Khu vực: Xã Liên Minh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Thọ

Khu vực: TDP 2,3 TTĐức Thọ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Thọ

Khu vực: Thị trấn Đức Thọ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Thọ

Khu vực: Thị trấn ĐT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Nghi xuân

Khu vực: Những khách hàng thuộc TBA Xuân An 2

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:30

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang

Khu vực: Khu tái định cư Khe Ná, xã Thọ Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:15

Lịch cúp điện Điện lực TP Hà Tĩnh

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực TP Hà Tĩnh

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực TP Hà Tĩnh

Khu vực: Không

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Lộc Hà

Khu vực: Xóm Xuân Khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Lộc Hà

Khu vực: Thôn Hoa Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Lộc Hà

Khu vực: Thôn Giang Hà Hoà Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Thôn Ngọc Tĩnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm Trung Hoa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:40 đến 08:40

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 4,5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 08:45

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm Kim Sơn,Trà Sơn,Ngọc Tịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:50 đến 09:50

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm Ninh Xá, Ngọc Thịnh , Trà Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 08:50 đến 09:50

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm Ninh Xá, Ngọc Thịnh , Trà Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:50 đến 10:50

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 12, Lâm Nghiệp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Can Lộc

Khu vực: Xã Nhân Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Can Lộc

Khu vực: Xã Nhân Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang

Khu vực: Khu tái định cư Khe Ná, xã Thọ Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang

Khu vực: Khu tái định cư Khe Ná, xã Thọ Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:30

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang

Khu vực: Khu tái định cư Khe Ná, xã Thọ Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 11,12

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Can Lộc

Khu vực: Mốt số khách hàng thuộc xã Nhân Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện lực Can Lộc

Khu vực: Xã Nhân Lộc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 04:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Đức Thọ

Khu vực: Thị trấn, Xã Tùng Ảnh, Hòa lạc, Đức Đồng, Ân Phú

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang

Khu vực: Khu tái định cư Khe Ná, xã Thọ Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:30

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang

Khu vực: Khu tái định cư Khe Ná, xã Thọ Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 17:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang

Khu vực: Khu tái định cư Khe Ná, xã Thọ Điền

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Lộc Hà

Khu vực: Xóm Trung Phong , Liên Tây

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm Nam Đoài .

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 4,5

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xã Sơn Kim 1

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Thôn Lâm Khê, Lâm Thọ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 10:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Thôn Lâm Bình, Lâm Phúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm Thiên Nhẫn,Đông Mỹ,Trung Mỹ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:15 đến 08:15

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 8

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Thôn Thịnh Tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:30 đến 09:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 6

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 4

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Thôn 4 Xã Sơn Hồng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:45 đến 10:45

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Khu chăn nuôi tập trung

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm Đại Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm 9,10

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Hương Sơn

Khu vực: Xóm Phúc Thịnh ,An Thịnh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện lực Can Lộc

Khu vực: Xóm Lâm Nghiệp, Mỏ Đá GHT, Mỏ Đá Hùng Vượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện Lực Kỳ Anh

Khu vực: Kỳ Thịnh, Kỳ Liên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:30

Lịch cúp điện Điện Lực Kỳ Anh

Khu vực: Kỳ Thịnh, Kỳ Liên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Vũ Quang

Khu vực: Xã Hương Minh, huyện Vũ Quang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật