Lịch cúp điện Phú Thọ hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Phú Thọ mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Phú Thọ tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Phú Thọ hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 13:30 - 13:35 Điện Lực TX Phú Thọ
27/03/2023 13:30 - 13:35 Điện Lực TX Phú Thọ
27/03/2023 13:45 - 13:50 Điện Lực TX Phú Thọ
27/03/2023 14:00 - 14:05 Điện Lực TX Phú Thọ
27/03/2023 06:00 - 08:00 Điện Lực Lâm Thao
27/03/2023 08:00 - 10:00 Điện Lực Lâm Thao
27/03/2023 10:00 - 12:00 Điện Lực Lâm Thao
27/03/2023 12:00 - 14:00 Điện Lực Lâm Thao
27/03/2023 14:00 - 16:00 Điện Lực Lâm Thao
27/03/2023 14:30 - 15:30 Điện Lực Lâm Thao

Thông tin Lịch cúp điện Phú Thọ những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 13:35

Lịch cúp điện Điện Lực TX Phú Thọ

Khu vực: Một phần phường Thanh Vinh, một phần xã Thanh Hà-TX Phú Thọ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 13:35

Lịch cúp điện Điện Lực TX Phú Thọ

Khu vực: Một phần phường Thanh Vinh, một phần xã Thanh Hà-TX Phú Thọ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:45 đến 13:50

Lịch cúp điện Điện Lực TX Phú Thọ

Khu vực: Một phần phường Thanh Vinh, một phần xã Khải Xuân, một phần xã Đông Thành, xã Võ Lao-Phú Thọ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:05

Lịch cúp điện Điện Lực TX Phú Thọ

Khu vực: Xã Sơn Cương, một phần xã Thanh Hà-TX Phú Thọ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần xã Vân Hùng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần xã Hợp Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần xã Hợp Hải

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: TBA May giặt Hoa Hồng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần TT Hùng Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: TBA Tự dùng Bơm Lê Tính

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:30 đến 18:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: Toàn bộ phụ tải sau TBA võ miếu 3 một phần xã võ miếu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Cẩm Khê

Khu vực: Xã Phúc Khánh, Đồng Thịnh Huyện Yên lập

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:05

Lịch cúp điện Điện Lực Cẩm Khê

Khu vực: Xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 15:05

Lịch cúp điện Điện Lực Cẩm Khê

Khu vực: Xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Khu 1 xã Lang Sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Khu 3 xã Đan Thượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Khu 3 xã Phương Viên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Khu 2 xã Ấm Hạ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Khu 10 thị trấn Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: khu 4 xã Tứ Hiệp

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải khách hàng xã Sơn Thủy mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải khách hàng khu 6 Thị trấn Thanh Thủy mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải khách hàng xã Đào Xá mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 00:30

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 00:30

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Một phần xã Vụ Cầu huyện Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Tại TBA NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL HẠ HÒA

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Tại TBA Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Duy Bảo

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Một phần khu 2+10 thị trần huyện Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Tại TBA Công ty Vũ Thị Minh Liễu (Lực Tiến)

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Tại TBA CTy TNHH Gỗ Bảo Châu Việt Nam

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Tại TBA Cty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 00:30

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 01:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: Gồm các xã cự thắng, tất thắng, thắng sơn, cự đồng, hương cần, yên lương, yên lãng , yên sơn huyện thanh sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 01:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: Gồm các xã võ miếu, văn miếu , tam thanh , long cốc, vinh tiền, tân minh, đông cửu, khà cửu , thượng cửu huyện thanh sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 00:00 đến 01:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: Gồm 1 phần của TT thanh sơn và 1 phần xã sơn hùng huyện thanh sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 00:30 đến 01:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: Gồm 1 phần của TT thanh sơn và 1 phần xã sơn hùng huyện thanh sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 00:30 đến 01:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: Gồm 1 phần của TT thanh sơn và 1 phần xã sơn hùng, xã thục luyện, địch quả, võ miếu huyện thanh sơn, cả huyện tân sơn trừ các xã tam thanh , long cốc, vinh tiền, thu cúc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 00:30 đến 01:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: Gồm 1 phần của TT thanh sơn Huyện thanh sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 00:30 đến 01:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: Gồm 1 phần của TT thanh sơn Huyện thanh sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 04:55 đến 05:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 06:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 05:00 đến 11:05

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Một phần xã Yên Luật huyện Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:05

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Một phần xã Yên Luật huyện Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 11:05

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 11:00 đến 13:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Một phần xã Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Một phần xã Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Một phần xã Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: toàn KH xã tất thắng khu xem

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: toàn KH xã tất thắng khu xem

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:15 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: toàn bộ xã thu cúc của huyện tân sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: toàn bộ xã thu cúc của huyện tân sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải xã Tân Phương mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Thuỷ

Khu vực: Một phần phụ tải xã Đồng Trung mất điện

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Một phần khu 3+10 thuộc thị trần huyện Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện Lực Hạ Hoà

Khu vực: Một phần khu 3+10 thuộc thị trần huyện Hạ Hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: toàn KH 1 phần xã xuân sơn

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Thanh Sơn

Khu vực: toàn KH 1 phần xã mỹ thuận

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần xã Sơn vi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần xã Sơn vi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần xã Sơn vi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần xã Sơn vi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 09:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần TT Lâm thaao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần TT Lâm thao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần TT Lâm thao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 12:00 đến 14:00

Lịch cúp điện Điện Lực Lâm Thao

Khu vực: Một phần TT Lâm thao

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Tam Nông

Khu vực:

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật