Lịch cúp điện Thái Nguyên hôm nay ngày mai và tuần ngày

Cập nhật ngày 27/03/2023

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Thái Nguyên mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Thái Nguyên tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Lịch cúp điện mới nhất hôm nay

Thông báo Lịch cắt điện Thái Nguyên hôm nay

Ngày Thời gian Điện lực
27/03/2023 06:00 - 07:30 Điện lực Phú Bình
27/03/2023 15:00 - 17:00 Điện lực Phú Bình
27/03/2023 06:00 - 19:00 Điện lực Phú Lương
27/03/2023 06:00 - 19:00 Điện lực Phú Lương
27/03/2023 06:00 - 08:30 Điện lực Phú Lương
27/03/2023 06:00 - 08:00 Điện lực Phú Lương
27/03/2023 06:00 - 18:30 Điện lực Phú Lương
27/03/2023 16:00 - 18:30 Điện lực Phú Lương
27/03/2023 18:00 - 19:00 Điện lực Phú Lương
27/03/2023 06:00 - 17:00 Điện lực Phú Bình

Thông tin Lịch cúp điện Thái Nguyên những ngày tới

Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: khách hàng xã Tân Hòa+ Tân Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: khách hàng xã Tân Hòa+ Tân Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xóm: làng Trò, Mỹ Khánh, Tân Bình

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xóm: Làng Bún 1+2, CT Ngạch Phấn Mễ, Mỏ Thanh Làng Bún

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xóm: Làng Lân, Hái Hoa, Làng Bầu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Phấn Mễ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 18:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xóm: Làng Bầu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 18:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xóm: Làng Lân, Hái Hoa, Làng Bầu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 18:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Phấn Mễ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 27/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng xã Tân Hòa.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:05

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng xã Tân khánh, Tân Kim

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:05

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng xã Tân khánh, Tân Kim

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:05

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng xã Đào Xá, Đồng Liên, Bàn Đạt

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng TBA

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 08:00 đến 08:05

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng xã Tân khánh, Tân Kim

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng xã Tân khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng xã Tân Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:05

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng xã Tân khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 15:55 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Bình

Khu vực: Khách hàng xã Tân khánh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 08:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xóm Phấn Mễ, Phố Giá

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xóm : Tức Tranh 1, Đồng Lường

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xóm : Đan Khê

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 16:00 đến 19:00

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:15 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: nam hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:15 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: trại cau, hợp tiến, tân lợi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:15 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: tân lợi

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 05:15 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: hợp tiến

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: hợp tiến, tân lợi, trại cau

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:30

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: nam hòa

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 28/03/2023

Thời gian: Từ 13:45 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: chùa hang

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Sông Công

Khu vực: Tân Quang- Bách Quang- Sông Công.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Sông Công

Khu vực: Vinh Quang- Châu Sơn- Sông Công.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Vân Trai thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Hương Đình thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Thuận Thành 1 thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Phú Cốc thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: không mất điện do đấu nối Hotline

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 29/03/2023

Thời gian: Từ 07:45 đến 10:15

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: văn hán

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Phủ Lý, Hợp Thành, Ôn Lương, TT Giang Tiên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch, Yên Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Yên Đổ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: TT Đu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: TDP Dương Tự Minh, Xóm VườnThông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:00 đến 07:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: xã:Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Xóm Chùa HT thuộc DDK 372TCVB

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Cống táo 560kVA-35/0,4kV thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Nam Tiến 1 thuộc DDK 373E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 30/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Cống táo 1000kVA-35/0,4kV thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 20:00 đến 20:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Phủ Lý, Hợp Thành, Ôn Lương, TT Giang Tiên

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 20:00 đến 20:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch, yên Lạc

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 20:00 đến 20:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Yên Đổ

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 20:00 đến 20:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: TT Đu

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 20:00 đến 20:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: TDP: Dương Tự Minh, Xóm Vườn Thông

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 20:00 đến 20:30

Lịch cúp điện Điện lực Phú Lương

Khu vực: Xã: Phấn Mễ, Tức Tranh, Phú Đô

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực TP Sông Công

Khu vực: Tân Quang- Sông Công.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Sông Công

Khu vực: Tân Quang- Sông Công.

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA UB Phúc Thuận thuộc DDK 376E6.3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Ấp Lươn thuộc DDK 376E6.3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Xóm 8A thuộc DDK 376E6.3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 31/03/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Phúc Thuận 4 thuộc DDK 376E6.3

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 06:00 đến 06:30

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: huống Thượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 01/04/2023

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:00

Lịch cúp điện Điện lực Đồng Hỷ

Khu vực: huống Thượng

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Tân Thịnh thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Thuận Thành 3 thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Đèn Đường Số 2 thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Ngày 03/04/2023

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực TP Phổ Yên

Khu vực: TBA Đèn đường số 1 thuộc DDK 371E6.7

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp


Thông tin đang cập nhật